รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561