ทีมงานของเรา

สาส์นจากประธานกรรมการ

เริ่มแรกจากการเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นบริษัท “ก้าวไกล เคียงคู่เกษตรกรไทย” จะเป็นผู้ผลิต ที่มีความสามารถระดับแนวหน้าของภูมิภาคระหว่างประเทศ โดยยึดหลัก 3 ประการ ที่จะทำให้การทำงานมุ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปสู่เหนือมาตรฐาน 1.เสาะหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพดีทั้งในและนอกประเทศ 2.ให้มีผู้ชำนาญการกำหนดสูตรอาหารให้ตรงตามหลักโภชนาการเหมาะสมกับสัตว์น้ำแต่ละช่วงวัยด้วยขบวนการผลิตและเครื่องจักรสมบูรณ์แบบและทันสมัย (State of Art) 3.การมีระบบตรวจสอบ วิเคราะห์วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวด พร้อมทั้งการบริการที่สร้างความพอใจให้กับลูกค้า จึงเป็นที่มาของ “คุณภาพต้องมาก่อน ทุกขั้นตอนเราใส่ใจ”
ระยะเวลายาวนานกว่า 25 ปี ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่เกษตรกรทุกภูมิภาค ได้ร่วมพัฒนากับเกษตรกรไม่หยุดยั้ง แม้ระหว่างทางจะมีการเปลี่ยนผ่านการเพาะเลี้ยงกุ้งจากกุ้งกุลาดำ (Monodon) ที่ต้องประสบอุปสรรคของสายพันธุ์จนอุตสาหกรรมอยู่ในสภาวะย่ำแย่ แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยที่มีความอดทนและเรียนรู้ เพาะเลี้ยงกุ้งขาวสายพันธุ์ใหม่ (Vannamei) จนอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้ามาตลอด จากอดีต สู่ปัจจุบัน มุ่งหน้าไปอนาคต ชื่นชมเกษตรกรไทย ปรับตัวได้ทันเหตุการณ์ การคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้น และการมีกำลังใจที่ดีไม่ท้อแท้ และเรียนรู้พัฒนาการอย่างต่อเนื่องภายใต้ทุกสถานการณ์

คณะกรรมการ

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง

ประธานกรรมการ

ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ

รองประธานกรรมการ

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์

กรรมการ

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร

กรรมการ

น.ส.ภัทชรดา จุฑาประทีป

กรรมการ

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข

กรรมการ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

กรรมการอิสระ

นางนที ชวนสนิท

กรรมการอิสระ

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางนที ชวนสนิท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร