เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปี 2530 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อจัดจำหน่าย ปัจจุบันเราเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
เรามุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจอาหารสัตว์ โดยการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ (Feed) ซึ่งแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ สายการผลิตอาหารกุ้ง และสายการผลิตอาหารปลา นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Farm) เพิ่มการขยายโอกาสทางธุรกิจในส่วนธุรกิจสัตว์น้ำ ฟาร์มเลี้ยงปลา เพื่อเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เรายังได้เพิ่มสายงานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง มากระจายความเสี่ยง ในการพึ่งพาธุรกิจอาหารสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียว ด้วยกระบวนการผลิตตามหลักความปลอดภัยด้านอาหาร Food Safety
นอกจากนี้แล้ว เรายังไม่หยุดนิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่สู่อนาคต กับธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ที่เมืองเบปปุ จ.โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น และ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Power) ที่เกาะฮอนชู จ.อาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกัน ในนาม บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด

ความเป็นมา บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ (Fish Feed)
ไทยลักซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี โดยเป็นโรงงานผลิตแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และจัดจำหน่าย แบ่งสายการผลิตออกเป็น 2 สายงานหลักคือ อาหารกุ้งและอาหารปลา และยังเพิ่มสายการผลิต อาหารสัตว์เลี้ยง อีก 1 สายงาน โดยเป็นการรับจ้างผลิต (OEM)

สายการผลิตอาหารกุ้ง
– โรงงานจังหวัดเพชรบุรี กำลังผลิต 80,400 ตันต่อปี
– โรงงานจังหวัดสงขลา กำลังผลิต 60,000 ตันต่อปี
สายการผลิตอาหารปลา
– โรงงานจังหวัดเพชรบุรี กำลังผลิต 79,200 ตันต่อปี
– โรงงานจังหวัดสงขลา กำลังผลิต 30,000 ตันต่อปี

โรงงานจังหวัดเพชรบุรี และโรงงานจังหวัดสงขลา กำลังการผลิต 20,000 - 40,000 ตันต่อปี ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ได้พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไทยลักซ์ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 รวมทั้งการรับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ (GMP) และการรับรอง ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรายแรกของประเทศไทยที่มีระบบ GMP และ HACCP ก่อนรัฐบาล ประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งอาหารปลอดภัย และในปี 2557 ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 นับได้ว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย

ผลิตภัณฑ์หลักที่สำคัญ ได้แก่
อาหารกุ้ง : กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งก้ามกราม
อาหารปลา : ปลาดุก ปลานิล ปลากะพง ปลาเก๋า ปลาสลิด
อาหารสัตว์น้ำอื่น : ปูนิ่ม กบ
อาหารสัตว์เลี้ยง : แมว สุนัข

โดยมีการผลิตอาหารสัตว์น้ำในรูปอาหารสำเร็จรูปชนิดอัดเม็ด จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และ บางส่วนจำหน่ายตรงให้แก่เกษตรกรที่เป็นเจ้าของฟาร์ม หรือเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นชมรมหรือสหกรณ์ในทุกกระบวนการผลิต เราใส่ใจและควบคุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด อีกทั้งยังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ เพื่อพัฒนาสูตรอาหารให้สัตว์น้ำมีการเจริญเติบโตที่ดี สร้างความมั่นใจในการเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquatic Farming)

แนวความคิดหลักในการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น เรามุ่งเน้นงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยการนำวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเพื่อปรับใช้เพื่อหาวิธีป้องกัน โรคระบาดที่เกิดขึ้นในสัตว์น้ำ เน้นการเลี้ยงแบบเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Farming) หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน รวมทั้งการวางระบบป้องกัน การปนเปื้อนของเชื้อโรคชนิดต่างๆ และสัตว์พาหะที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อการผลิต (Bio-security) ทั้งนี้ นอกจากการมุ่งเน้นด้านงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของสัตว์น้ำแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัวต์น้ำ โดยการเข้าปรับปรุงฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของบริษัท ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสุมทรสงคราม บนเนื้อที่กว่า 240 ไร่ เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงและระบบมาตรฐานฟาร์มสู่ระบบสากล (GAP) เพื่อรองรับความต้องการบริโภคเนื้อปลาเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันภายใต้การบริหารจัดการฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายลูกกุ้งคุณภาพจากโรงเพาะฟักตามมาตรฐานกรมประมง เพื่อจำหน่ายลูกกุ้งแก่เกษตรโดยเฉลี่ย 40 ล้านตัวต่อเดือน และในอนาคต บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาฟาร์มเพื่อเพาะเลี้ยงปูนิ่มเชิงพาณิชย์ ตามปริมาณความต้องการการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น